Image
صفحه اصلی > تحصیلات تکمیلی 

تحصیلات تکمیلی

فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

 

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد- 201

نمودار گردش کار پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد- 202

چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و رساله دكتراي تخصصي-203

آیین نامه درج و امضای منشور اخلاق پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری- 204

بخشنامه تعداد داوران در جلسه دفاع- 206

بخشنامه رعایت اخلاق علمی و حقوق دانشگاه در تولیدات علمی- 207

تکراری نبودن موضوع پایان نامه- 208

جدول امتیاز دهی نمره مقالات- 209

در خصوص مقالات مستخرج از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي- 210

درجه بندي نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری- 211

تغيير تعداد واحدهای پايان‌نامه در دوره كارشناسي ارشد- 212

آیین نامه دریافت کد پژوهشی استاد راهنما و مشاور پایان نامه- 213

دستور العمل معرفی دانشجویان به مراکز آزمایشگاهی و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان‌نامه‌ها- 214

دستورالعمل بررسی عدم تکراری بودن عنوان پایان نامه- 215

راهنما و مشاور اساتید  با مدرک دکترا که استادیار نشده اند- 216

عدم نیاز به نسخه های اضافی صحافی شده پایان نامه- 217

لزوم توجه به كيفيت انجام پايان نامه هاي ارشد و دكتري- 218

مجوز مشاوره دوم پایان نامه اساتید از سایر مؤسسات- 219

ممنوعیت دفاع از پایان نامه قبل از 6 ماه- 220

منشور اخلاق پژوهش- 221

مشاور و داور ممتحن پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري222