Image
صفحه اصلی > حوزه ریاست > درباره لامرد 

درباره لامرد

وسعت و موقعيت جغرافيايي:

 شهرستان لامرد با مساحت 3932 كيلومتـرمربع درفاصله 446 کيلومتري از مـرکز استان در جنوبـي ترين نقطه استان فارس و همجوار با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است. از شمال با شهرستان لارستان از جنوب و شرق با استان هرمزگان، از جنوب غرب با شهرستان مهر و استان بوشهر همسايه مي باشد.

  وضعيت آب و هوايي لامرد:

شهرستان لامرد از نظر آب و هوايي جزء مناطق گرم و خشك محسوب مي شود. حداقل درجه حرارت صفر و حداكثر آن در تابستان به 50  درجه سانتيگراد مي رسد . گرم ترين ماه سال مرداد با معدل 26/34 درجه سانتيگراد و سردترين ماه ، دي با معدل 06/13 درجه سانتيگراد   است . متوسط بارندگي دراين شهرستان 1/234 ميليمتر در سال  است كه باويژگي بارش سيل آسا در مدت كوتاهي از سال ( سه ماه در سال ) رخ مي دهد وحداكثر بارندگي ( حدود70% ) در ماههاي دي و بهمن و حداقل بـارندگي نيز در شهريور ماه است . حداكثر رطوبت نسبي شهرستان 56 درصد و حداقل رطوبت نسبي نيز 20 درصد است

 عوارض طبيعي:

دو رشته كوه عمده در شهرستان لامرد وجود دارد كه يكي لامرد را از نوار ساحلي جنوب كشورجدا وديگري لامـرد را به دودشت جدا از هم به نام دشت مركزي و علامرودشت تقسيم مي كند. رشته کوه علامرودشت بصورت رشته اي به طول 124 کيلومتر و به عرض 4 تا8 کيلومتر از روستاي شلدان درغرب لامرد آغاز شده و به سوي جنوب شرقي تا روستاي پاقلات امتداد مي يابدارتفاع آن در بلندترين نقطه 1430متر از سطح دريا است اين رشته کوه لامرد را به صورت دو بخش جدا تقسيم مي کند.کوه گاولت نيز با ارتفاع 2165 متر ارتفاع ار سطح دريا در شمال روستاي پاقلات و کال واقع شده است.

 رودخانه ها:

دو رودخانه فصلي مهم در شهرستان لامرد عبارتنداز :‌

- رودخانه مهران (شور) كه از كوههاي چك چك ، مشك آويز و نار در غرب شهرك امام و سرگاه اسير از توابع بخش گله دار شهرستان مهر سرچشمه مي گيرد و پس از طي طول شهرستان مهر و لامرد در كناربندرخمير به خليج فارس مي ريزد .

- رودخانه علامرودشت: اين رودخانه بزرگترين و طولاني ترين رودخانه فصلـي شهرستـان مي باشد كه نهايتاً‌ به خليج فارس سرازير مي شود . اين رودخانه از دو شاخه اصلي فداغ و چاهورز تشكيل شده كه شاخه چاهورز از ارتفاعات شمالي كال و شرق روستاي بالاده و آبكنه سر چشمه گرفته و شاخه فداغ كه در شهرستان لارستان مي باشد از جنوب لار و شرق هرمز سرچشمه مي گيرد .

 تقسيمات كشوري :

از نظر تقسيمات كشوري شهرستان لامرد به سه  بخش به نام هاي مركزي ، اشكنان ،‌علامرودشت ،7 دهستان ، 4 نقطه شهري و تعداد142روستا ، تشكيل شده است كه از اين تعداد بخش مرکزي با68 آبادي بيشترين  نقطه مسكوني و بخش اشكنان با 28 آبادي كمترين نقطه مسكوني را در خود جاي داده است . در بخش علامرودشت نيز تعداد 46 نقطه مسكوني وجود دارد .

  بخش، شهر و دهستانهاي شهرستان لامرد براساس تقسيمات كشوري

شهرستان

بخش

شهر

دهستان

تعداد

نام

تعداد

نام

تعداد

نام

لامرد

3

مركزي - اشكنان  علامرودشت

4

لامرد - اشكنان -علامرودشت - اهل

7

حومه - سيگار- چاهورز - خيرگو-علامرودشت- اشكنان - كال

  

پيشينه تاريخي:

درخصوص سابقه تاريخي به دو رشته آثار نوشتاري و غير نوشتاري مي توان اشاره کرد که به نوعي مبين قدمت قابل توجه تاريخي اين منطقه است. بر اساس آثار نوشتاري نظير فارسنامه ناصري، آثار جعفري از محمد خورموجي و امثال آن دست کم سابقه اي پانصد ساله يعني از زمان صفويان تاکنون مي توان براي لامرد ذکر کرد. اما واقعيت آن است که مطابق آثار باستاني بجا مانده، قدمت حيات و سکونت و فعاليت در اين خطه بسيار بيشتر از پانصد سال است. همچنين بنا بر شواهد تاريخي و آنچه معمرين گفته اند گروهي هزار نفري از قبايل دامدار کهکلويه و بوير احمد به رهبري ملا فريدون در پي سياست هاي کوچ عشاير در زمان شاه عباس اول به اين سرزمين مهاجرت کرده اند که از لحاظ فرهنگ و زبان با مردم ناحيه لرستان شباهت هاي فراواني دارند.

  زبان ومذهب :

زبان رايج در لامرد فارسي همراه با لهجه محلي است که در بخشهاي مرکزي و علامرودشت تشابهاتي از نظر لهجه با لهجه بوشهري و زبان لري وجود دارد . مردم بخش اشکنان نيزاز لهجه خاص خود که مشابه با لهجه مردم لارستان است استفاده مي کنند.            

100درصد جمعيت اين شهرستان را مسلمانان تشکيل مي دهندکه95درصد آن شيعه و5درصد اهل تسنن هستند.         

         

جمعيت و نيروي انساني:

شهرستان لامرد در سال 1365جمعيتي بالغ بر 47358 نفر معادل 5/1 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص داده است.

در سرشماري سال 1375 جمعيت به 62976 نفر افزايش يافته که نسبت به سرشماري سال 1365 نرخ رشد سالانه آن معدل 64/1 درصد و 89/2 درصد جمعيت کل استان را در اين دوره شامل بوده است. 2/43 درصد جمعيت در سال 1375 در نقاط شهري و 99/56درصد در نقاط روستايي ساکن بوده اند.

براساس سرشماري سال 1385 نيز جمعيت شهرستان لامرد‌78692 نفراست كه از اين تعداد 36217 نفر در مناطق شهري و 42452 نفر در روستاها سكونت دارند. براين مبنا 46 درصد در  چهار نقطه شهـري ( لامرد ، اشكنان ، اهل ، علامرودشت ) و 54  درصد نيز در روستاها سكونت دارند . طبق سرشماري فوق درصد جمعيت شهرستان نسبت به استان 8/1 درصدمي باشد.

براساس اين سرشماري ، بخش مركزي  با 44713 نفر بيشترين جمعيت را در خود جاي داده است . بخش اشكنان با 18890 نفر و بخش علامرودشت با 15066 نفر در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

 

 آمار جمعيت شهرستان لامرد به تفكيك بخش /دهستان/شهر( سال1385-1375 (

 

بخش/دهستان/شهر

تعداد خانوار سال 75

جمعيت سال75

تعداد خانوار سال85

جمعيت سال 85

بخش اشكنان

2906

15919

3910

18890

دهستان اشكنان

546

3157

822

3917

دهستان كال

728

4003

954

4562

شهر اشكنان

1160

6388

1518

7614

شهر اهل

472

2371

606

2797

بخش علامرودشت

2457

15193

3118

15066

دهستان خيرگو

1097

6486

1315

6262

دهستان علامرودشت

841

4862

1049

5154

شهر علامرودشت

519

2943

816

3650

بخش مركزي

6444

34997

9542

44713

دهستان چاهورز

1175

6378

1566

7991

دهستان حومه

701

3826

903

4480

دهستان سيگار

1577

9403

2140

10086

شهر لامرد

2991

15390

4933

22156

كل شهرستان

11807

66109

16637

78692

 

تعداد خانوارو جمعيت شهرهاي شهرستان براساس سرشماري سال 1385

 

شهر

تعدادخانوار

جمعيت

جمع

مرد

زن

لامرد

4933

22156

11056

11098

اشكنان

1518

7614

3785

3829

علامرودشت

816

3650

1701

1949

اهل

606

2797

1356

1441

جمع

7873

36217

17898

18317

  

اوضاع فرهنگي ، اجتماعي :

مردم شهرستان لامرد از مكتب حيات بخش اسلام  الهام گرفته كه پيرو مذهب سرخ شهادت و عشق تشيع اند . تنها در يك نقطه شهرستان پيروان اهل تسنن سكني دارند كه تعداد آنها بسيار اندك مي باشد . تعصب قومي مذهبي يكي از ويژگيهاي بارز مردم خونگرم لامرد مي باشد كه به تبع آن پايبندي خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي و طرفداري از مقام عظمي ولايت باحضور گسترده در صحنه ها و مناسبتهاي مختلف انقلاب و جمهوري اسلامي با تقديم 221 نفر شهيد ، 21 نفر آزاده ، 666 نفر جانباز و اعزام 12000 نفر رزمنده به جبهـــه هاي حق عليه باطل و حضور و مشارکت مستمر در عرصه انتخابات به اثبات رسانده اند.

خصلت ديگري که مردم شهرستان لامرد را از ساير شهرستان هاي استان فارس متمايز مي کند مشارکت آنها در احداث مراکز ديني نظير مسجد و حسينيه، مراکز آموزشي و فرهنگي همانند مدارس و دانشگاهها، مراکز بهداشتي و درماني شامل خانه بهداشت، بيمارستان فعاليتهاي عمراني بويژه راه و فرودگاه مي باشد. اين ويژگي موجب تسريع در توسعه زيرساخت هاي شهرستان در گذشته شده است. امروزه مي توان با بهره مندي از اين پتانسيل و هدايت سرمايه هاي افراد خير به سرمايه گذاري در بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي متناسب با شرايط جديد شهرستان هم زمينه اشتغال مناسب و هم فرصت اقتصادي براي خيرين فراهم نمود.

  

در شهرستان لامرد مراكز فرهنگي مورد نياز بطور كلي وجود نداردويا باكمبود شديد اينگونه مراكز تبليغي مواجه است . بنحوي كه از امكانات فرهنگي و تبليغي كه بيشتر شهرستانهاي استان ازآن بهره مندند مردم اين شهرستان بي بهره هستند . از اينگونه مراكزي مي توان سينما و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نامبرد كه اصلاً‌در شهرستان لامرد وجود ندارد.

 

مقايسه شاخص هاي فرهنگي شهرستان لامرد با سطح استان

 

شرح

واحد

استان

شهرستان

سهم از استان

تعداد سينما

سالن

18

-

-

تعداد سالن هاي نمايش

سالن

17

-

-

تعداد کتابخانه هاي عمومي

باب

121

7

8/5

ظرفيت کتابخانه هاي عمومي

صندلي

6754

408

6

تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

مرکز

27

-

-

 جدول آمار كتابخانه ها :

محل كتابخانه

تعداد كتابخانه

عنوان کتاب

تعداد اعضاء

تعداد نسخه کتاب

جمع

مرد

زن

لامرد

2

7602

654

322

332

8823

علامرودشت

1

6113

456

201

255

8123

اشكنان

1

8017

476

176

300

8378

خيرگو

1

6136

208

169

39

6658

اهل

1

8118

571

242

329

8282

چاه ورز

1

5100

285

158

127

5878

جمع

7

41086

2650

1268

1382

46142

 

 اماكن تاريخي و گردشگري :

در شهرستان لامرد تاكنون تحقيقات جامعي پيرامون شناسايي آثار تاريخي و باستاني صورت نگرفته است ولي براساس اطلاعات جمع آوري شده اماكني در شهرستان وجود دارد كه داراي قدمت بسياري است و نشانگر هويت فرهنگي اين جامعه است .

1- مرقد سيد ميراحمد فرزند شاه سيف الله قتال معروف به پيركامل از صوفيان قرن هشتم هجري در روستاي كال از توابع بخش اشكنان

2- مرقد مير احمد فرزند شاه سيف الله قتال مشهور به سيد جلال الدين در روستاي كال

3- جوهاي سنگي ، قنات و پل ساروجي با چهل ستون طاقي از سنگ تراش  به سبك اماكن دوره ساسانيان در حدود 10 كيلومتري روستاي كال

4- تاسيسات علي خاني مربوط به علي خان اشكاني شامل : حمام ، مسجد ، قلعه و آب انبار مربوط به دوره قاجاريه

 5- آثار آتشگاههاي مربوط به دوره ساساني در روستاي ركن آباد از توابع بخش اشكنان

6- آثار سد و آسيابهاي دوره ساساني در روستاي ركن آباد

7- قبر سيد محي الدين معروف به محيا در روستاي كال ، نامبرده شاعر قرن يازده است كه فايز دشتستاني از شعرهاي ايشان تقليد مي كند.

8- باغ خضرويه داراي رشته قنات ، كتيبه و نوشته در هشت كيلومتري غرب علامروشت

9- قريه سبز پوش باسنگ قبرهايي از قرن هفتم هجري در علامرودشت

10- قبرشاه فرج الله داراي  شجره نامه در روستاي كهنويه از توابع بخش علامرودشت

      بجز آثار فوق آثارديگري هم وجود دارد كه يا شناسايي نشده و يا در مورد قدمت آنان تحقيقي صورت نگرفته است و تعدادي از ابنيه هاي فوق بعلت عدم رعايت اصول نگهداري در حال تخريب بوده و نياز به مرمت و باز سازي دارند.

نهر آب و باغات لاور خشت،چشمه  آب گرم آب باد نیزاز مناظر طبيعي شهرستان است همچنين بازار دهشيخ جلب کننده تعداد زيادي مسافر است که در زمستان هوايي مطبوع دارد.

 

اوضـاع اقتصـادي

کشــاورزي :

سطح زير كشت محصولات سالانه و دائمي شهرستان لامرد اعم از ديم و آبي 12942 هكتاراست كه به نسبت مجموع اراضي شهرستان اعم از قابل كشت و غيرقابل كشت حدود 4 درصد از اراضي شهرستان قابل كشت هستند. اين ميزان كم اراضي حاصلخيز بعلت ويژگي هاي اقليمي شهرستان لامرد است، ‌نبود آب و خاك مناسب و اقليم خشك ، در كل كشاورزي منطقه را دچار پژمردگي نموده است . از مجموع 12942 هكتار سطح زيركشت شهرستان لامرد ، ميزان 4729 هكتار آبي و 10151 هكتار ديم است و بيشترين سطح زيركشت نيز به گندم با 7810 هكتار اختصاص دارد .

اراضي حاصلخيز شهرستان نيز در سه بخش مركزي و اشكنان و علامرودشت بطور مساوي وجود دارند و تعيين يك بخش بعنوان قطب كشاورزي امكان پذير نيست چرا كه در هر بخش حدود 5000 هكتار اراضي قابل كشت و حاصلخيز وجود دارد .

مشکلات بخش کشاورزي:

وضعيت اقليمي و آب و هوايي شهرستان لامرد وضعيت خاصي را در كشاورزي ايجاد نموده است بنحوي كه آبهاي زيرزميني جهت استفاده كشاورزي بسيار اندك و خشكسالي هاي چند سال اخير و برداشت زياد باعث كاهش سفره هاي زيرزميني و شوري آب شده است .

بنابراين مشكلات و نارسايي هاي مربوط درامر كشاورزي بيشتر به شرايط اقليمي و آب و هوايي شهرستان برمي گرددكاهش سفره هاي زيرزميني ، شوري آب ، فرسايش خاك بدليل تخريب دشت هاي لامرد و علامرودشت در فصل بارندگي از ديگر مشكلاتي است كه به اضافه اقليم خشك شهرستان ،‌باعث پژمردگي كشاورزي شهرستان شده است . ولي باوجود شرايط اقليمي خاص اين منطقه و باحذف روش هاي سنتي كشاورزي و با صنعتي كردن كشت و توجه به الگوهاي بهينه كشت مي توان ارزش افزوده مناسب تري در اين بخش ايجاد كرد. همچنين تقويت گرايش هاي تخصصي در الگوهاي كشت با اتكا به مزيت هاي نسبي اين شهرستان براي صادرات مي تواند سيماي اقتصاد كشاورزي اين شهرستان را تغيير دهد.

الحمدلله با استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي و توجه دولت خدمتگزار به مناطق محروم ، برقراري سياستهاي مناسب و هدايت و حمايت از كشاورزان موجب شد تا كشاورزي شهرستان لامرد رونق يابد. محصولات عمده اي كه در اين منطقه متناسب با وضعيت جوي آن كشت مي گردد. عبارتند از : گندم ، جو ، ذرت ، خرما و صيفي جات .

اميد است با برنامه ريزي اصولي درجهت كنترل آبهاي سطحي و انجام طرحهاي آبخيزداري مشكل كمبود آب منطقه مرتفع و شاهد رشد و توسعه بيشتر كشاورزي در لامرد باشيم تا بتوانيم در زمينه توليد محصولات استراتژيك كشاورزي خودكفا و اشتغال مولد سالم را براي جوانانمان فراهم نماييم .

دامپروري:

در شهرستان لامرد با اينكه نگهداري و پرورش دام از سابقه طولاني برخوردار است تا حدود سال 1370 ، دامداري به شكل صنعتي و بهداشتي وجود نداشت و بيشتر روش نگهداري دام در منطقه بصورت سنتي و با سيستم بازبود . ولي در كمتر از يك دهه اخير بعلت شرايط اقليمي مناسب منطقه كه مستعد دامپروري است ، رشد وتوسعه اقتصادي شهرستان در بخش دامپروري قابل توجه بوده است .

در مدت كمتر از ده سال قبل حتي تصور پرورش مرغ گوشتي در شهرستان بعيد و دور از ذهن تداعي مي شد اما حال پس از گذشت حدود 6 سال از زمان توليد مرغ در شهرستان  ، توليد بالا از نظر كيفيت و كميت و در حد استانداردهاي جهاني و پايين بودن ضريـب تبديـل بين    2/2 - 2 و تلفات بين 3- 5 درصد و مدت زمان پروار بين 42-45 با ميانگين 2/2 كيلوگرم  ( و حتي بيشتر) و عاري بـــودن منطقه از بيماريهاي واگيرطيور واحداث مجهزترين و بهداشتي ترين سالن هاي پرورش ، نظر مسئولان و متخصصان امر را به اين شهرستان به عنوان  منطقه اي اقتصادي جهت پرورش مرغ گوشتي معطوف داشته است  .

در خصـوص طرحهـاي صنعتي پرواربندي نيز اگر چه چندسالي از اجراي اين طرح ها در شهرستان نمي گذرد اما باتوجه به بكربودن منطقه از بعد بيماري ها ، بومي بودن نژاد دام سبك كه با فقر غذايي خود را با شرايط نامساعد وفق داده اند ، بازده قابل قبول و سود اقتصادي ناشي از آن و رضايت نسبي پرواربندان ، تشويقي براي متقاضيان جوياي كار شده است .

صنعت :

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به دلايلي چون عدم وجود امكانات زيربنايي ، عدم شناخت قابليتهاي منطقه ،‌عدم تناسب سطح تقسيماتي منطقه با وسعت وجمعيت آن سبب شده بود كه هيچگونه زمينه صنعتي در لامرد بوجود نيايد و تا دهه 1350 هيچ اثري از واحدهاي توليدي حتي به شكل سنتي آن نيز يافت نشود. خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تبديل بخش لامرد به شهرستان ،توجه و دلسوزي مسئولين محلي و حمايت دولت خدمتگزار و به دنبال آن فراهم شدن زيرساختهاي اوليه اقتصادي، وجودمعادن غني گازدر شهرستان ،مجاورت با منطقه عظيم اقتصادي عسلويه و پالايشگاه پارسيان ، حضور فعال سرمايه گذاران بخش خصوصي ، شرايط بالقوه اي هستند که زمينه را جهت تبديل شهرستان لامرد به يک قطب صنعتي فراهم کرده است.

آنچه از مطالعه طرح هاي موجود و آينده شهرستان لامرد استنباط مي گردد تحول عظيمي است كه از بعد اقتصادي در آينده نزديك درلامرد رخ خواهد داد . موقعيت استراتژيكي شهرستان لامرد در مجاورت بنادرجنوبي و ساحل ، وجود منابع عظيم گاز ، تاسيس و راه اندازي پالايشگاه گازي پارسيان در جوار اين شهرستان ، نزديكي به پالايشگاه بزرگ عسلويه و دسترسي آسان به آب هاي آزاد خليج فارس ، تاسيس كارخانه سيمان وكارخانه ذوب آلومينيوم جنوب، سايت صنايع انرژي بر و صنايع پايين دستي واحدهاي فوق الذكر از عواملي هستند كه منطقه را به يك قطب اقتصادي صنعتي استان فارس تبديل خواهد نمود و مي تواند نقطه جهش فارس به سمت توسعه و پيشرفت باشد به شرطي كه مسئولين محلي واستاني مطابق پتانسيل ها و  توانايي هاي منطقه ، حمايت لازم و برنامه ريزي مطلوب داشته و روز به روز بر تقويت بنيان هاي اقتصادي و زيرساختهاي اوليه آن همت گمارند .

 

ناحيه صنعتي :

به منظور آماده سازي و فراهم كردن بستركار براي سرمايه گـذاري و استفاده بهينه از امكانات و صرفه جويي در زمينه آماده سازي ، برق رساني و خدمات ، در سال 1369 توسط جهاد كشاورزي ناحيه صنعتي تاسيـــس كه در زميني به مساحت 12 هكتار در سال 1376 به  بهره برداري رسيد . اكنون 3 واحد توليدي فعال ،  8 واحد در دست احداث در اين ناحيه وجود دارد و تاكنون تعداد 25 قطعه از اراضي آن به متقاضيان واگذار شده است . در طرح توسعه اين ناحيه نيز حدود 8 هكتار ديگر آماده سازي شده كه مجموعاً مساحت آن به 20هكتارمي رسد اين ناحيه براي واگذاري زمين به صنايع كاني غيرفلزي و سلولزي با محدوديت  مواجه است .

 

شهرك صنعتي :

شهرك صنعتي لامرد در زميني به مساحت 20 هكتاردر كمارجي زنگنه واقع در غرب شهر لامرد واقع است و تا امروز اقدامات تملك واخذ سند رسمي آن ، حفر يك حلقه چاه آب و موتورخانه ، آماده سازي و تفكيك وخيابان كشي آن صورت گرفته است و آب و برق آن نيز تأمين گرديده است.

 

کارخانه سيمان لامرد:

گسترش روز افزون ساخت و ساز هاي مسکوني و صنعتي در استان فارس و مناطق مجاور بويژه در منطقه ويژه عسلويه، نياز به تأمين مصالح مورد نياز و مواد اوليه مصرفي را ضروري مي سازد به همين دليل با همت شرکت توسعه سرمايه گذاري جنوب و همکاري استانداري فارس و علاقه مندي بخش خصوصي اين واحد توليدي با حجم سرمايه بالغ بر 1500 ميليارد ريال با مشارکت سرمايه گذاران خارجي و داخلي با ظرفيت توليد 3800 تن در روز با پيمانکاري شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان در کيلومتر 35 جاده لار اشکنان غرب روستاي کشکو در حال احداث مي باشد.

در مرحله ساخت 8400 نفر نيز مشغول به کار شده و مي شوند و در دوران راه اندازي حدود 400 نفر مشغول به کار خواهند شد. همچنين پيش بيني مي شود در حدود  دو هزار نفر به طور غير مستقيم به کار گرفته شوند.

 

کارخانه ذوب آلومينيوم جنوب:

 اين واحد توليدي با ميزان سرمايه گذاري 6/1 مليارد دلار با ظرفيت توليد يک ميليون تن در سه فاز با مشارکت شرکت خارجي (چيني) در شمال فرودگاه لامرد احداث خواهد شد در حال حاضر برق و آب و مطالعات زمين شناسي ،فنس کشي، احداث ساختمان اداري مسکوني در شهر لامرد، جاده دسترسي به جاده اصلي لامرد به شيراز آن انجام شده است. اميد مي رود با احداث و راه اندازي آن زمينه اشتغال بيش از 4 هزار نفر فراهم شود.

 

شهرک صنعتي صنايع انرژي بر:

شهرک صنعتي صنايع انرژي بر در زميني به مساحت 1700 هکتار در نزديکي کارخانه آلومينيوم از مصوبات سفر رياست جمهوري است که در جلسه مورخه 31/1/86 هيات محترم دولت به استان فارس تصويب گرديد .

سايت صنايع انرژي بر به عنوان قطب رشد در مطالعات مکان يابي صنايع انرژي بر از مزاياي مکاني بدين شرح : قرار گيري در مرز استان هاي فارس و هرمزگان ، نزديکي به سايت گازي عسلويه ، وجود گاز شيرين و ... برخوردار است . برنامه توسعه و استقرار صنايع انرژي بر در پهنه هاي کوشکنار - لامرد با هدف ايجاد چشم اندازي مناسب براي يک قطب رشد صنعتي وزيستگاهي با سمت گيري توسعه پايدار اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي تهيه شده است . از اهداف اين طرح:

 1- توليد فولاد برابر 10 ميليون تن در سال که معادل 3/18 در کل هدف پيش بيني شده توليد فولاد کشور تا سال 1404 است .

2- هدف تعين شده براي توليد آلومينيوم 2/1 ميليون تن در سال است

3- پيش بيني مي شود در منطقه کوشکنار - لامرد 10 واحد يک ميليون تني سيمان تا سال 1404 ايجاد شود .

فعاليت هاي صنعتي پيش بيني شده در منطقه استقرار صنايع انرزي بر موجب اشتغال 50 هزار نفر خواهد شد . همچنين 25000 نفر در بخش خدمات مستقيم مربوط به صنايع مزبور فعال خواهند شد.

اين طرح در سال جاري با اعتباري حدود 95 ميليارد ريال  فنس کشي ، احداث جاده اطراف و تملک زمين آن در حال انجام مي باشد .

صنايع دستي :

صنايع دستي لامرد شامل خورجين بافي،گلت بافي،حصيربافي،سياه چادر،رخ بافي،سفره بافي،طناب بافي، گليم،قالي، است. بعضي از اين صنايع دستي فقط در قسمت عشاير مشاهده مي شود.

تعداد افراد آموزش ديده شهرستان در رشته هاي صنايع دستي در سال 83 ،45 نفر مي باشد که 65/0 درصد از کل آموزش ديده دراستان را تشکيل مي دهد.

 

معدن:

     در سالهاي اخير با تحقيقات انجام شده منابع و ذخائر ارزشمندي در شهرستان لامرد كشف شده است و برخي از آنها نيز در حال بهره برداري است . سه منبع عظيم گاز طبيعي ،‌ معادن عظيم سيمان و معادن گچ را مي توان از منابع مكشوفه شهرستان لامرد نام برد :

 

الف-منابع گاز:

 

1-     حوزه گازي تابناك ( تراكمه )

       ميدان عظيم گازي تابناك از نظر جغرافيايي در جنوب شهر لامرد و جنوب شرقي ميدان گازي عسلويه غربي در ناحيه اي صعب العبور كوهستاني قرار دارد.

       اين ميدان ، بزرگترين ميدان گازي كشف شده پس از انقلاب درخشكي و بزرگ ترين ميدان گازي شيرين در طول تاريخ اكتشافي ايران است . ميدان تابناك داراي 16 تا 18 بشكه مايعات گازي در هر ميليون فوت مكعب گاز است و هرچاه توان توليد روزانه 50 ميليون فوت مكعب گاز را دارد و در مجموع نيز توان توليد روزانه اين ميدان بين 5/1 تا 2 ميليارد فوت مكعب گاز است . مايعات گازي قابل استحصال آن هم بين 24 تا 32 هزار بشكه در روز است ارزش اين ميدان با فرض قيمت مايعات گازي ( 20 دلار در بشكه ) و گاز ( به ازاء هر ميليون )) B.T.u معادل 75 سنت ) حدود 5/16 ميليارد دلار است . ويژگي اصلي اين ميدان علاوه برذخيره خوبي كه دارد شيرين بودن گاز آن است كه نياز به تاسيسات شيرين سازي ندارد.

 

2-مخزن گازي شانول ( كوه خليلي

تاقديس شانول شمالي ترين نقطه شهرستان لامرد حد فاصل شهرستان لامرد در 220 كيلومتري جنوب شيراز 90 كيلومتري پالايشگاه كنگان واقع است . اين مخزن داراي يك ميدان گازي بزرگ از نوع گاز شيرين با ظرفيت بيش از 10 تريليول فوت مكعب و حدود 100 ميليون بشكه مايعات گازي است . باتوجه به شرايط مخزن و بهره دهي چاه شماره يك آن كه از آذر سال 72  عمليات حفاري آن شروع و در تيرماه 74 وجود گاز در آن اثبات شد امكان توليد 60 ميليون فوت مكعب در روز از هر چاه وجود دارد.

منابع ديگر گاز نيـــز در همجوار و نزديكي اين شهرستان وجود دارد كه موقعيت ويژه اي از اين نظر براي اين شهرستان و شهرستان مهر بوجود آورده است كه عبارتند از :

1-      مخزن  گاز وراوي

اين مخزن در 20 كيلومتري شمال غربي شهر لامرد واقع شده است.

2-      مخزن گاز آغار

          اين ميدان گازي به ابعاد تقريبي 8*75 كيلومتر در جنوب فارس و در نزديكي شهرستان قير قرار  دارد.

3-      مخزن گازي دالان

اين مخزن به ابعاد7*45 كيلومتر در جنوب غربي شهر فراشبند قرار دارد.

4-      حوزه گازي پارس جنوبي

5-       حوزه گازي پارس شمالي

6-       مخزن گازي عسلويه

 

     بدليل وجود منابع گازي اين شهرستان و منابع همجوار علاوه برپالايشگاه گازي عسلويه اقدامات تاسيس و راه اندازي پالايشگاه گازي پارسيـان درشهرستان مهر ونزديكـي اين شهرستان در حال انجام مي باشد. وجود اين پالايشگاه وعبور خط لوله چهارم گازسراسري و منابع گازي مي تواند در جهت توسعه شهرستانهاي لامرد و مهر نقش موثري ايفا نمايد در زمنيه صنعت نيز بايستي برروي صنايع پايين دستي و بالادستي پتروشيمي كار كرد تا يك قطب صنعت پتروشيمي در استان فارس در اين شهرستان راه اندازي نمود.

      لازم به يادآروي است در زمينه شناخت معادن شهرستان مطالعاتي توسط سازمان صنايع و معادن فارس صورت گرفته  كه جهت اطلاع دقيق تر مي توان به گزارش مربوطه مراجعه كرد .

ب - معادن سيمان :

براساس تحقيقات انجام شده در شهرستان لامرد ، معادن عظيم سيمان با كيفيت بسيار بالا وجود دارد و مراحل اجرايي كارخانه سيمان لامرد در حال انجام است . ظرفيت توليدي كارخانه مذكور حدود 3800 تن و سالانه 1000000 تن برآورد شده است .

 

ج - معادن سنگ گچ :

از ديگر معادن موجود در شهرستان لامرد معدن سنگ گچ است كه مردم از قديم الايام آن را مي شناخته و با استفاده از كوره هاي باستاني ( چاهي ) به گچ ساختماني تبديل كرده و از آن استفاده مي كردند . در حال حاضر يك معدن گچ در روستاي پاقلات بخش اشكنان بنام واحد توليدي صنعتي گچ اهل فعال است كه بخش اعظم توليدات آن به كشورهاي عربي صادر مي شود.

 

د- معادن شن و ماسه :

در حال حاضر تعداد 6 واحد توليدي شن و ماسه در شهرستان فعال هستند كه از معادن موجود بهره برداري مي كنند.

      معادن فوق الذكر از منابع شناخته شده است ولي باتوجه به پتانسيل هاي موجود ، شناخت معادن موجود از طريق يك مطالعه همه جانبه مي تواند نقش موثري در ايجاد افزايش توليد داشته باشد.

     بررسي محدوده زمين شناسي شهرستان لامرد ، معادن ناشناخته موجود درشهرستان را به ما معرفي مي كند:

       محدوده زمين شناسي شهرستان لامرد پهنه هاي جنوبي استان فارس را شامل مي شود . محور پستي و بلنديهاي منطقه عمدتاً‌شمال غربي جنوب شرقي ( روند اصلي زاگرس ) است و ضريب كشيدگي اين عوارض بسيار قابل توجه است . محدوده مذكور در برگيرنده قسمت هايي از بخش شرقي كمربند چين خورده - رانده زاگرس است و در تقسيمات فرعي زمين ساختي در منطقه چين خورده ساده زاگرس قرار مي گيرد . در ناحيه ،‌ سازنده هاي مختلف باسنگ هاي مختلف مشاهده مي شود از جمله واحدهاي كربناته گروه نيكستان ، واحدهاي مارني - آهكي سازند ، گورپي ، آهكهاي ريغي  ، واحدهاي گچي - مارني - دولوميتي سازند ساچون ، واحدهاي آهكي - دولوميتي ، سازنده هاي آسماري - جهرم واحدهاي مارني - تبخيري - آهكي - دولوميتي سازند گچساران ، واحد مارني ميشان كنگلومرا و يسلت استونهاي آغاجاري ، واحد كنگلو مرايي - مارني بختياري و آبرفتهاي كواترنري .

      از نظر گسترش جغرافيايي ،‌كوهزايي ميوسن ، پليوسن موجب چين خوردگي و خروج از آب در ناحيه زاگرس شد باتوجه به شواهد زمين  شناسي فوق و وجود فسيل هاي برجامانده برروي سنگهاي موجود در منطقه همگي نشانگر اين است كه محدده زمين شناسي منطقه روزي بستر دريا بوده و در كل يك محيط رسوبي تبخيري است كه وجود مخازن گاز و نفت اين مسئله را كاملاً‌تاييد مي كند. از طرفي باتوجه به بحث سن شناسي در زمين شناسي و معدن ،‌ دريك محيط رسوبي تبخيري وجود معادن مختلف با شرايط مذكور محتمل مي باشد كه بعضاً‌در منطقه نيز ديده شده است كه عبارتند از  :

1-  وجود كاني هاي تبخيري شامل سيلويت (silvite  ) و بوراكس ( burax  ) ، كه در تركيب اين كاني ها بر ( Bor  ) وجود دارد . عنصر مذكور در صنايع رنگ سازي و عكاسي كاربرد دارد. همچنين كاني زئوليت كه به مقدار زياد در صنايع پتروشيمي ، در صنايع رنگ سازي در فراواني در تصفيه آبها ،‌كاربرد زيادي دارد كه باتوجه به بخش صادرات و نزديك بودن اسكله بندر عسلويه و همجواري با كشورهاي خليج فارس اين مسئله به خوبي توجيه مي شود.

2-   وجود كانسار آهن و فسفات در محدوده شهروراوي و ايجاد مراكز صنعتي از جمله ذوب آهن در كنار آن توجيه پذيرا است . بايد توجه داشت كه ذوب آهن در شهر اصفهان وجود دارد ولي مواد اوليه كارخانه ذوب آهن از كرمان تامين مي شود در حاليكه اين كارخانه مي توانست در استان كرمان ايجاد شود كه هزينه اي بابت حمل و نقل آن صرف نشود .

3-   وجود نفت گيرهاي موجود در منطقه كه بستر گنبد نمكي مي باشد و اين گنبدهاي نمكي خود منبع نمك و گوگرد مي باشد نمك هم قسمت اعظم آن در صنايع پتروشيمي به مصرف مي رسد كه اين در صنايع پتروشيمي بخوبي نمايان است . و همچينن در قسمت غربي منطقه حوالي دارالميزان توده هاي نمكي ديده مي شود.

4-   وجود لايه هايي  با كانيهاي گچ شامل اپندريت ، ماتريس كه در منطقه كارخانه گچ فعال اهل داريم و مصرف آن در كارخانه سيمان بصورت مواد اوليه و ساير مصارف ديگر بخوبي مشخص است .

5-   وجود لايه هايي از كاني كربناته منيژيت با فرمول شيميايي ( mgco3 ) در منطقه ديده مي شود كه بعنوان خاك نسوز در كوره ها ، بعنوان كمك ذوب و در صنايع رنگ سازي بكار مي رود .

6-   وجود لايه هاي مارني و آهكي و همچنين فراواني ماسه در منطقه ، ايجاد كارخانه هاي آجر ماسه - آهكي بخوبي توجيه مي شود.

7-   باتوجه به شناخت نسبـي از منطقه وجود كاني هاي فلزي و غيـرفلزي ديگر نيز در منطقـه محتمل مي باشد كه در اين راستا با تشكيل گروه فني تحقيقاتي مي توان آنها را پي جويي  و براي مراحل كاري بعدي تصميم گيري كرد.

حمل و نقل :

شهرستان لامرد داري چهار محور ورودي و خروجي بنامهاي مسير خنج - علامرودشت - لامرد ، لامرد -اشکنان و لامرد به محور ساحلي از طريق گردنه توکلي است کليه راههاي موصوف آسفالته ولي بدليل بعد مسافت با مراکز عمده و صعب العبور بودن و داشتن پيچ هاي خطرناک و کوهستاني و گردنه اي بودن آن يک معضل اساسي در توسعه اقتصادي شهرستان مي باشد .

 

 -          فرودگاه بين المللي:

فرودگاه بين المللي لامرد در هفته 5 پرواز داخلي به مرکز استان ، يک پرواز به مرکز کشور(تهران) و شش پرواز خارجي دارد. با توجه به اتمام طرح افزايش طول و عرض باند فرودگاه و امکان نشست و برخاست هواپيماهاي سنگين و اتمام روشنايي باندآن و استقرار گمرک در اين فرودگاه، موقعيت شهرستان لامرد را براي خدمات رساني علمي،فني و خدماتي به تمدن عظيم صنعتي عسلويه و پالايشگاه پارسيان نسبت به ساير شهرستان هاي همجوار متمايز ساخته است.

 -         اتوبان لامرد- پالايشگاه پارسيان:

مسير فوق عمليات اجرايي آن به پايان رسيده است. با اتصال اتوبان لامرد-پارسيان به پارس جنوبي که در حال اجرا مي باشد دسترسي زميني به منطقه اقتصادي صنعتي عسلويه بهتر فراهم مي گردد. با کوتاهتر شدن مسير مي توان از فضاي موجود اين شهرستان براي استقرار صنايع پايين دستي پتروشيمي و ساير واحدهاي توليدي مربوط به اين تمدن صنعتي را در شهرستان لامرداقدام کرد.  

در مصوبات سفر رياست جمهوري سه تصميم مهم در زمينه راه اتخاذ شده است يکي انجام مطالعه مقدماتي تبديل راه هاي فرعي فيروز آباد -قير- خنج - علامردشت - مهر و ديگري محور لامرد - خنج -قيروکارزين (به طول يک صد و هفتاد و پنچ کيلومتر ) ، اتصال اتوبان پارسيان به اتوبان شيراز جم و عسلويه و يک راه اتوبان اختصاصي طرح ايجاد استقرار صنايع انرژي بر فاصله بين سايت لامرد با سايت کوشکنار که در برنامه اين طرح مي باشد.

 

امکانات ريلي :

 در سفر هيات دولت به فارس انجام مطالعات امکان سنجي راه آهن گل گهر به محور اصفهان شيراز و زاد محمود لار - لامرد - عسلويه مصوب شد تا يک ارتباط حمل ونقل ارزان و مطمئن پشتوانه صنايع بزرگ لامرد در آينده اي نزديک باشد .