Image
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > آیین نامه آموزشی 

آیین نامه آموزشی

در آیین نامه از اصطلاحات زیر استفاده شده است.

1-دانشگاه

2-دانشکده

3-گروه آموزشی

4-دوره های تحصیلی

5-رشته

6-گرایش

7-استاددانشگاه : یک موسسه آموزشی عالی است که حداقل دارای سه دانشکده یا دو دانشکده و دو آموزشکده باشد وجه تمایز دانشگاه از سایر موسسات آموزش عالی فعالیت آن در دوره های تحصیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)است.

دانشکده : :دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد.مانند دانشکده علوم-دانشکده برق- دانشکده الهبات و نظایر آن

گروه آموزشی : :کروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است.که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد.مانن گروه ریاضی-کروه معارف اسلامی و نظایر آن.

دوره های تحصیلی : :دوره تحصیلی مجموعه ای از دروس منسجم هماهنگ و به هم وابسته در یک رشته تحصیلی که در نظام خاص در مدتی معین به صورت منظم به دانشجو ارائه می شود تا سر انجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود مانند دوره های کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشدو...

رشته : : رشته یکی از شعب فرعی از گروه های علمی(علوم پزشکی-علوم انسانی-علوم پایه-فنی مهندسی-کشاورزی-هنر-تربیت معلم -علمی کاربردی)است که از لحاظ موضوع کاملاٌ  مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد.

گرایش گرایش: هریک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد گرایش نامیده می شود.اختلاف دروس گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحد های رشته کمتر و از 30 در صد کل واحد ها بیشتر باشد.

استاد  : هر مدرس که مسئولیت تدریس  دروس نظری یا عملی را در دانشگاه بر عهده دارد استاد نامیده می شود.


  استثنائات موارد آیین نامه آموزشی در رشته های پرستاری -مامایی-بهداشت و پیرا پزشکی 

1-یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی (موضوع ماده 11 آیین نامه آموزشی)در رشته های فوق الذکر در 17 جلسه یک ساعتی تدریس می شود به همین نحو مجموع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی 34 ساعت، کار آموزی در عرصه 68 ساعت خواهد بود.

2-مفاد ماده 31 مشمول دروس کار در عرصه نمی گردد و در مورد سایر دروس نیز به جای زمان 3/16 زمان 4/17  منظور گردد.(غیبت در دروس کار آموزی و کار در عرصه نباید از 1/10 ساعت آن دروس بیشتر گردد).

3-نظام آموزش پاره وقت مشمول رشته های فوق الذکر نمی گردد.

4-فارغ التحصلان دوره های کاردانی این رشته ها به شرطی می توانند در دوره کارشناسی نا پیوسته رشته مربوط ادامه تحصیل دهند که طرح ذی ریط را گذرانده و یا توقف را دریافت کنند.

5-در رشته های پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرک کاردانی را بر اساس مصوبه نماید یه شرطی که 13 واحد دروس کار آموزی و کار در عرصه را گذرانده باشد با رعایت سایر مقرارات امکان پذیر است.

6-صدور مدرک تحصیلی برای فارغ التحصیلان رشته های مذکور مشروط به احراز میانگین کل حداقل 12 و سایر شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی و در صورت لزوم اجرای ماده 47 و تبصره های آن می باشد.(بدون در نظر گرفتن موضوع انتقال به سیستم پاره وقت).

7-نیمسال ما قبل مرحله کار آموزی در عرصه، ترم آخر محسوب گردد.

8-اخذ دانشنامه فارغ التحصیلی و گواهینامه موقت پس از انجام خدمات قانونی(طرح) و ارائه مجوز صدور مدارک تحصیلی از سوی اداره کل فارغ التحصیلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میسر می باشد.

9-مفاد ماده  5-68 شامل فارغالتحصیلان رشته های نامبرده نمی گردد.

10-همراه با کار در عرصه تنها می توان یک درس نظری را مشروط بر آنکه قبلاً آنرا اخذ کرده و نمره قبولی کسب نکرده باشد با استفاده  از ماده 20 گذراند.


فصل اول

شرایط ورود به دانشگاه

ماده 1 : شرایط ورود به دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی نا پیوسته به شرح زیر است:

1-1 ) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ، برابر مصوبات مربوطه.

1-2 )نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه عمومی  برای افراد مذکور.

1-3 )پذیرفته شدن در آزمون ورودی ذی ربط.

1-4)داشتن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه نظام قدیم و یا گذراندن دوره پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تاُیید وزارت آموزش و پرورش برای دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته یا برابر آن  از آموزش های حوزوی(مطابق مصویات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و گواهینامه دوره کاردانی رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامی و یا دیگر  مو سسات آموزش عالی مورد تأیید دانشگاه  آزاد اسلامی،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوره های کارشناسی نا پیوسته،همچنین داشتن مدرک دیپلم کار دانش یا فنی و حرفه ای نظام جدید متوسطه قابل قبول برای کاردانی پیوسته.

دارندگان مدرک فوق دیپلم نمی توانند در آزمون ورودی کارشناسی نا پیوسته شرکت نمایند.مگر آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که در  مدرک تحصیلی ارزیابی شده آنان  اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر قید شده باشد.

فصل دوم

ثبت نام

ماده 2:   پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعيین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به واحد های دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمایند.در غیر این صورت در شمول متأخرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3:   در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1- در مواردی ک تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون،تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی(پیوسته و نا پیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان)یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه:

الف- متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب- هنگام ثبت نام مدرک پایه نداشته باشد.

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر این صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تأخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ه- هزینه تأخیر را برابر دستور العمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد(قابل پرداخت در کلیه شعب کشور)واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا به صورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال نمایند.

تبصره 3:در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه ، یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4:واحد های دانشگاهی موظفند لیست اسامی متأخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آن را همراه با رسید بانکی مربوط،به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

   تبصره 5:دانشجوی متأخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزش همان سال خواهد بود.

تبصره 6:شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی نا پیوسته که با استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاس های مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشد.

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4:   دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند: لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است.در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

تبصره-دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت،لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5:   تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام .قت است.مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده باشد.

 منع تحصیلی همزمان

ماده 6:   دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزشی تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت،در صورت تخلف،از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره- دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/19 سازمان مرکزی از این قائده مستثنی هستند.

فصل سوم

نظام آموزشی

ماده 7:   آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.

ماده 8:   در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.


تعریف واحد درسی

ماده 9:   یک واحد درسی نظری ،مقداری درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات  صحرایی 64 ساعت می باشد.

تبصره- اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوی و آیین نامه های مرب.ط خواهد بود.


سال تحصیلی

ماده 10:   هر سال تحصیلی مرکب ار دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره- مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

ماده 11:   یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته(16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

فصل چهارم

نظام درسی

ماده 12:   هر درس ، بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای هر نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ماده 13:   دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوی به دروس عمومی پایه، اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13: دروس عمومی، به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13: دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارائه می شود.

3-13: دروس اصلی، اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهد.

4-13: دروس تخصصی،به منظور افزایش توان علمی و عملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14:   هر درس از نظر ارتباط  با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

1-14: درس مستقل درسی است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14: درس وابسته:درسی است که انتخاب آن بادرس یا دروس دیگری ملازمه دارد.دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس همنیاز تقسیم می شود.

3-14: درس پیشنیاز: درسی است که درک مطالب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس ارائه گردد.

4-14 : دروس همنیاز:دروسی هستند که باید با هم در یک نیمسال یا دوره تابستان ارائه گردند.

ماده 15:   درس از جنبه انتخاب،به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

1-15: درس الزامی درسی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15: درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16:   درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری،عملی و نظری - عملی تقسیم می شود.

1-16: درس نظری حاوی مجموعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه، کنفرانس،سمینار و بحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16: درس عملی حاوی مجموعه مهات هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین،عملیات کارگاهی آزمایشگاهی،بیمارستانی و صحرایی است.

3-16:درس نظری-عملی مجموع دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماً تدریس می شود.

ماره 17:   در تمامی واحد های دانشگاهی برای یک رشته معین، برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.


فصل پنجم

تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 18:   تعداد واحد های درسی لازم  برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعیین می گردد.

تبصره- در مورد برنامه های آموزشی که تا کنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است،برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه،ملاک عمل خواهد بود.

ماده 19:   تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 1-در نیمسال هایی که دانشجو  به دلیل رعایت پیشنیازها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردد اما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید.نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.

تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد،حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی،نیمسال آخر تحصیل دانشجو بوده و 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4- چنانچه در ترم آخر تحصیلی،دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را(حداکثر به تعداد 4 واحد)در نیمسال مزبور ارائه نماید با نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند آن درس یا دروس را در نیمسال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 5-دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده  و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام  آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب نماید.


درس معرفی به استاد

ماده 20:   چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی انتخاب واحد نموده و در فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شود درس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس، نمره آن حذف(بلا اثر)می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره 1-چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارائه نشود در پایان همان نیمسال مجدداً به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.

تبصره 2- در صورت داشتن سنوات تحصیلی استفاده از ماده 20 آیین نامه آموزشی امکان پذیر است در غیر این صورت می توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده کرد یا با در خواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود.

تبصره 3-شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

تبصره 4-پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در نظر گرفتن یک ساعت طرح سوال برای هر درس،یک ساعت حضور در جلسه امتحان و نیم ساعت به ازای تصحیح اوراق امتحانی هر درس دانشجو،بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس محاسبه می گردد.

ماده 21:   قبل از 15 شهریور ماه هر سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری به عمل آید.

ماده 22:   انتخاب واحد درسی دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد.لکن چنانچه به دلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات ، از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی به عمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط خارجی،انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.


انتخاب واحد همزمان درس پیشنیاز و وابسته

ماده 23:   در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاس های درس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سر انجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه، آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب و بگذراند.چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید نمره درس یا دروس پیشنیاز و همچنین درس یا دروس وایسته(اعم از قبولی یا ردی)حذف می گردد.

تبصره 1- نیمسال آخر سال تحصیلی از این قائده مستثنی است.

تبصره 2- نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رأی کمیته انضباطی اعلام گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.


دروس وصایای حضرت امام(ره) و آشنایی با قرآن کریم

ماده 24:   انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است.و در سقف مجاز واحد های درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده 25:   چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد های درسی رعایت تقدم و تأخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نیمسال،نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید اما اگر این امر به علت شرایط ویژه (انتقال یا میهمان) باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ی ذی ربط می توان مورد را موجه تلقی کرد.

ماده 26:   در دوره کارشناسی ارشد پیوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مریوط می باشد.


واحد های درسی دوره تابستان

ماده 27:حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستان 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان  فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.

تبصره 1- چنانچه در آخرین دوره تابستان دانشجویی علاوه بر 6 واحد درسی (حتی اگر 2 واحد آن کار آموزی باشد و در بین آنها پیشنیاز و وابسته هم وجود داشته باشد) یک یا دو درس نظری هم داشته باشد می تواند 6 واحد درسی را در تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده 20 و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.

تبصره 2-دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدأ دوره تابستانی خود را در واحد دانشگاهی دیگری که پذیرای او خواهد بود بگذراند .

تبصره 3- شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصراً به واحد مقصد پرداخت می نماید.

حداکثر مدت مجاز تحصیل

ماده 28:   حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو ی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  3 سال،کارشناسی پیوسته 6 سال و کارشناسی ارشد پیوسته 8/5 سال است.

تبصره 1- دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش دانشگاهی باشند،به ازای هر 8 واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

تبصره 2-در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوطه(در واحد های کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی) حداکثر  مدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی . کارشناسی ناپیوسته  را یک نیمسال و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را در دو نیمسال افزایش دهد.(دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد).

ماده 29:   دروس پیش دانشگاهی: آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رسته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون ورودی کمتر از 33/3 درصد باشد موظف اند حسب نیاز رشته حداکثر 2 درس عمومی و 2درس دیگر(که از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین و ابلاغ گردیده) به عنوان درس "پیشنیاز دانشگاهی" علاوه  بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1- تعیین ریز مواد درسی دروس پیشنیاز دانشگاهی(که منابع آنها کتاب های دبیرستانی است) به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسال های اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو می باشد.

تبصره 2- تعداد واحد های درسی هر یک از دروس پیشنیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین می گردد.

تبصره3- مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و درصد نمره خام آن دروس را در اختیار واحد های دانشگاهی ذی ربط قرار دهد.

تبصره4- دروس پیشنیاز دانشگاهی،دروس دبیرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد.

تبصره 5- نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو،محاسبه می شود.

فصل ششم

حضور و غیاب دانشجو

ماده 30 :   حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری، عملی،نظری-عملی و کار آموزی و کارورزی و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

ماده 31:   غیبت غیر موجه: دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن درس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32:   غیبت موجه : دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس نظری،عملی یا نظری-عملی ، کارآموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود..

تبصره 1- در صورت استفاده از ماده 31و32 رعایت حداقل واحد(حسب نظام آموزشی )در نیمسال لازم نیست.اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو  محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

تبصره 2- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیبت غیر موجه موضوع ماده 31 و ماده 32 موجب باز پرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.

تبصره 3- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند،دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود..

ماده 33:    غیبت تا حد مجاز(اعم از موجه و غیر موجه)دانشجو را ار انجام تکالیف درسی،آزمایشگاهی و عملیات مریوط معاف نمی کند.

ماده 34:   میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.

غیبت در جلسه امتحان

ماده 35:   غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

تبصره 1- غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.

تبصره 2-تعیین غیبت موجه و غیر وجه به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.

تبصره 3- در صورت استفاده از ماده 35 رعایت حداقل 12 واحد در نیمسال(موضوع ماده 19 لازم نیست.


فصل هفتم

حذف و اضافه درس

ماده 36 :   دانشجو می تواند پس از آغاز  هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود(12 واحد برای دوره ای،10 واحد برای پاره وقت،و 8 واحد برای آموزش معلمان).

تبصره- دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مسثنی است.

حذف اضطراری

ماده 37:   دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی-نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد،پاره وقت 10 واحد،آموزش معلمان 8 واحد)کمتر نشود.


حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال

ماده 38:   حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذی ربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره 1-چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد به موقع تشکیل نشود و این کارموجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد،ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2-چنانچه استفاده از مواد 31-32و35 موجب حذف کلیه درس های یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.

تبصره 3- استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب باز پرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.


فصل هشتم

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

ماده 39:   ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس،انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.

تبصره1- انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده در ماده 9 آیین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم 25% و سایر فعالیت های کلاسی 5% نمره درس خواهد بود.نمره امتحانی نیمسالی الزلماً باید ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.

تبصره 2-برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 40:   معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.


حداقل نمره قبولی 

ماده 41:   حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10(استثناً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد.دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شد،به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب ،درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره 2- برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تأثیر داده می شود وچنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

تبصره 3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سر فصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو  به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد.در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر  گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود.اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.

تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رأی کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد(نمره تعیین شده در رأی کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی-نظری درس منظور می گردد.)


اعلام نمرات

ماده 42:   نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1- پس از اعلام نتایج،دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و استاد مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نظر نماید.

تبصره 2- نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی،مطلقاً قابل تغییر نیست.

تبصره 3- نتایج کلی امتحانات هر نیمسال باید قبل از نام نویسی نیمسال بعد اعلام شده باشد.


درس ناتمام

ماده 43-در مواردی مانند دروس پروژه نهایی،کارآموزی،کارورزی،عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده  که ذیلاً درج می گردد میسر نباشد،آن یا دروس نا تمام تلقی شده و حذف می گردد و دانشجو  موظف  است با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

تبصره 1- نمره درس یا دروس موضوع ماده 43 در نیمسال یا دوره تابستانی که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت می گردد.

تبصره 2-  در صورتی که در انتخاب مجدد منحصراً درس یا دروس نا تمام باقی داشته باشد دانشجو باید فقط 50% شهریه ثابت یک نیمسال را پرداخت نماید اما اگر درس ناتمام را همراه دروس دیگر انتخاب نماید باید شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی بپردازد.


یادآوری

1)منظور از حذف در موارد 20-23-25-31-35-36-37-38-41و 43و... این آیین نامه پاک کردن درس یا نمره نیست بلکه بلااثر نمودن نمره آنها در میانگین نیمسالی و کل می باشد.
2)کلیه حذف های موضوع این آیین نامه به استثنای موضوع ماده 36 با قید عدد ماده مربوط مقابل نام درس در کارنامه درج می گردد.مثال حذف ماده 43و...
.ماده 44:   در پایان هر نیمسال ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان همان نیمسال و همچنین در پایان دوره تحصیل میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.برای محاسبه میانگین،تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها،بر تعداد کل واحد هایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا ردی دریافت داشته است تقسیم می شود.نام نویسی مشروط

ماده 45:   میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد،در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند،جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره 2- نیمسالی که در آن،دانشجو به هر دلیل تعداد  واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.

تبصره 3- دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل ، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گرددو

تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.


دانشجوی مشروط  

ماده 46:   دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته،که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند " میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد" اخراجی تلقی می گردند.

تبصره 1-به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اینکه،هم میانگین ترمی و هم میانگین کل(هر دو) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

تبصره 3- چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام(ره) ،آشنایی با قرآن کریم پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی) گذرانده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4- هنگامی که میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و بالاتر (ترمی 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقی مانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد.

تذکر:  در صورتی که با استفاده از تبصره های ماده 46 آیین نامه آموزشی و یا به دلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با درخواست کتبی ذینفع،دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد).


نیمسال جبرانی

ماده 47:   دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کازشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند.مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند.

تبصره 1- چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند( ولو اینکه قبلاً از ماده 20 آیین نامه استفاده کرده باشد).

تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلی حذف(بلااثر)می گردد.در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد کلمه "مشروط" از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد.(این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلاً نشان داده شده و شامل کد درس،نام درس،نام نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصراً به منظور کنترل ثبت می گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.

تبصره 3- فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابراین دروسی مانند پیشنیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام(ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رأی کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.

فصل نهم

مرخصی تحصیلی


مدت مرخصی تحصیلی

ماده 48:   دانشجو می تواند در هر یک از  دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته،حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1- استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است.دانشجو موظف است برای نیمسال های مورد درخواست خود مطابق ماده 49 این آیین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.

تبصره 2- مدت مرخصی تحصیلی( به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2و3 ماده 49 و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 49:   تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توشط دانشجو، به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم گردد.اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت یا عدم  موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.

تبصره 1- آموزش واحد، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره،دچار مشکل نگردد.

تبصره 2- دانشجویانی که به عنوان همسر یا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظیفه) یکی از اعضا هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده می کند،کارکنان دولت یا یکی از دانشجویان بورسیه که به صورت همراه، به خارج از کشور می روند می توانند با ارائه حکم مأموریت همسر و ولی به تشخیص و تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند.در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت نمایند.

تبصره 3- مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی به دلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می کند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.


فصل دهم

انصراف از تحصیل


 ماده 50:   دانشجو در صورت تمایل می تواند درخواست انصراف از تحصیل نماید.دانشجوی منصرف از تحصیل باید هزینه انصراف را برابر آخرین دستورالعمل مربوط بپردازد.دانشجوی انصرافی می تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت واحد دانشگاهی باید حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نماید.(صدور حکم انصراف قبل از گذشت 3 ماه با درخواست کتبی دانشجو و ولی او بلامانع است).

تبصره 1-قبل از انقضای مهلت مقرر واحد دانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجو برساند.

تبصره 2- پس از صدور حکم انصراف، تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجو پذیرفته نیست و رابطه چنین دانشجویی با دانشگاه قطع می گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو،واحد دانشگاهی مکلف است پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره  وظیفه عمومی اطلاع دهد.

ماده 51:   ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی(بدون اخذ مرخصی) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.

تبصره- در موارد استثنائی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد باید حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال دلایل آن را به واحد دانشگاهی اعلام نماید.در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.


فصل یازدهم

مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمان


ماده 52:   دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر در همان رشته و مقطع تحصیلی خود ( بدون تغییر رشته و تغییر گرایش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودی) با مجوز سازمان مرکزی منتقل می گردند تمام نمرات درسی آنان اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی از لحاظ مشروطی و موارد دیگر عیناً در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وی ثبت می گردد.در این حال کلیه واحد های درسی گذرانده شده قبلی با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذیرفته می شود.این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 1- واحدهای درسی گذرانده شده دانشجویان انتقالی موضوع ماده 52 که توأم با تغییر رشته یا تغییر گرایش باشد با رعایت مفاد ماده 67 این آیین نامه بدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشی ذی ربط و متشکل از حداقل سه عضو هیأت علمی آن رشته در واحد دانشگاهی مقصد معادلسازی و دروس پذیرفته شده در کارنامه جدید دانشجو در واحد مقصد ثبت می گردد.سایر سوابق تحصیلی دانشجو بلااثر می ماند.مبنای محاسبه ورودی این قبیل دانشجویان همان زمان پذیرش در آزمون می باشد.این قبیل دانشجویان موظف به پرداخت هزینه انتقال و هزینه معادلسازی برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 2-دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون مجدد پذیرفته می شوند به شرط اینکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند  دروس آنان برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی و بندها و تبصره های آن معادلسازی می گردد و موظف به پرداخت هزینه انصراف به واحد مبدأ برابر آخرین تعرفه دانشگاه و هزینه معادلسازی به واحد مقصد می باشند.

تبصره 3- دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی یا موسسات غیر دولتی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش که به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می شوند دروس گذرانده آنها معادلسازی و با نمره 12 و بالاتر پذیرفته می گردد.

ماده 53:   مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط واحد دانشگاهی مقصد صادر می شود.

ماده 54:   واحدهای درسی که دانشجوی میهمان بایستی در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشی مربوط در واحد دانشگاهی مبدأ تعیین می گردد.

تبصره-  دانشجوی میهمان علاوه بر پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال را به واحد مبدأ و هزینه انتقال موقت را برابر آخرین دستورالعمل مربوط واحد مبدأ به سازمان مرکزی دانشگاه بپردازد.

ماده 55:   در مواردی که واحد دانشگاهی مبدأ نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید، دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدأ و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل ، کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده( 11واحد برای تمام وقت و  9واحد برای پاره وقت و 7 واحد برای آموزش معلمان) در یک نیمسال را در واحد یا واحد های دیگر دانشگاهی بگذراند.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدأ را به واحد مبدأ و شهریه متغیر دروسی را که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می باشد.

تبصره 1- استفده مجدد از ماده 55 در نیمسال آخر تحصیلی مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد و درسی به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحدید واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

تبصره 2- واحد های درسی دانشجوی مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدأ تعیین می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحدهای مبدأ و مقصد همزمان باشد به طوری که دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شرکت نماید باید یکی از آنها را حذف کند.

ماده 56:   واحد های انتخابی دانشجوی میهمان و دانشجویانی که از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدأ از واحد مقصد و اطمینان از صحت آن عیناً در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهی مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات وی منظور می گردد.

ماده 57:   در هر صورت مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط واحد دانشگاهی مبدأ صادر خواهد شد.


فصل دوازدهم

تغییر رشته

ماده 58:   دانشجو در طول دوران تحصیل در صورت داشتن کلیه شرایط زیر با موافقت واحد دانشگاهی مربوط و تصویب سازمان مرکزی می تواند به رشته دیگری در همان گروه آموزشی پذیرفته شده تغییر رشته دهد.

1-58:   ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-58:   متقاضی حداقل 12 واحد در دوره کاردانی و 24 واحد در دوره کارشناسی را گذرانده باشد.

3-58:   میانگین کل واحد های گذرانده متقاضی کمتر از 12 نباشد.

4-58:   نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه،کمتر نباشد.

5-58:   با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل،متقاضی امکان گذراندن واحد های درسی رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1- تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.

تبصره 2- تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته مجاز نیست.

تبصره 3-تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها محدودیت ورودی پیش بینی شده، موکول به احراز شرایط مربوط است.

ماده 59:   دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 60:   در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است، در اولین نیمسال، در رشته جدید نام نویسی کند.

تبصره- عدم نام نویسی دانشجو در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می گردد و دانشجو در طول دوران تحصیل حق تغییر رشته مجدد را نخواهد داشت.

ماده 61:   چنانچه تغییر رشته دانشجو، انتقال وی را از یک واحد دانشگاهی به واحد دانشگاهی دیگر ایجاب کند متقاضی علاوه بر دارا بودن شرایط تغییر رشته، باید واجد شرایط انتقال نیز باشد.

ماده 62:   واحد های درسی گذرانده شده دانشجو، توسط گروه آموزشی رشته مورد تقاضا، بررسی و برابر ضوابط ( ماده 67 آیین نامه)معادلسازی می گردد.

تبصره 1- چنانچه تعداد واحدهای درسی یا دروس پذیرفته شده از دانشجو بیش از تعداد واحدهای همان درس یا دروس در رشته جدید باشد، تعداد واحدهای آن درس یا دروس در رشته جدید محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- دروس پذیرفته شده،در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل نمرات در پایان تحصیل منظور می گردد.

تبصره 3- درصورتی که تعداد واحد های پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند،تغییر رشته عملی نخواهد شد.

ماده 63:   چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق نظر کمیسیون پزشکی دانشگاه، از دست بدهد، می تواند بر اساس مفاد این فصل به رشته دیگری که متناسب با نزدیکترین رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمایشی باشد تغییر رشته دهد.در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 58 ( باستثناء بند 1) و ماده 61 این آیین نامه معاف می باشد.

ماده 64:در مواردی که نقض عضو یا بیماری دانشجو به گونه ای باشد که وی در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط نتواند ادامه تحصیل دهد،شورای آموزشی واح دانشگاهی مربوطه،پس از بررسی کامل تقاضای دانشجو،پیشنهاد خود را در مورد تغییر رشته دانشجو به گروه آزمایشی دیگر به همراه مدارک مورد استناد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه،به سازمان مرکزی ارسال می کند، تصمیم شورای آموزشی دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.  

ماده 65:   متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را بانضمام مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش واحد دانشگاهی مربوط تسلیم نماید.

ماده 66:   آموزش واحد دانشگاهی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا،درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار داده و پرونده تکمیل شده دانشجو را به همراه ریز نمرات،بر حسب مورد به گروه آموزشی مورد تقاضا یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی ارسال می کند.گروه یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت مدارک،نتیجه را به آموزش واحد دانشگاهی اعلام کند.در صورت موافقت با تغییر رشته، واحد دانشگاهی مراتب را به همراه کلیه مدارک جهت تصویب نهایی به سازمان مرکزی ارسال می کند.سازمان مرکزی موظف است حداکثر یک هفته قبل از شروع نام نویسی،نتیجه را به واحد دانشگاهی اعلام دارد.


"یادآوری:فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمی شود"


فصل سیزدهم


معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

ماده 67:   معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند،مشروط به شرایط زیر است:

1-67:   دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

2-67:   دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3-67:   دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

4-67:   محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

تبصره 1- معادلسازی دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشی ذی ربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره 2-نمرات دروس پذیرفته شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات در پایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده،یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره 4- پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلاًدروسی را در یکی از دوره های کاردانی و کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های مربوطه قابل معادلسازی است.

تبصره 5-دروس فارغ الاتحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره 6- هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره 7- معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام انجام پذیر است.

تبصره 8- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ73/9/13 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی به تأخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.


فصل چهاردهم


فراغت از تحصیل


ماده 68:   دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد،فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.

1-68:   از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا بر اساس آیین نامه انتقال به دوره راه یافته باشد.

2-68:   میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل 12 باشد.

3-68:   کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیلات مشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی نباشد.

4-68:   به دانشجویانی که پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین12-10 بوده و یا درشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47و تبصره آن و سایر موارد،شرایط مفاد بند های 2-68 و 3-68 را احراز می کنند نیز مدرک مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.

5-68:   به دانشجویانی که پس از اتمام دروس میانگین کل آنها بین 12-10 بوده و یا مشمول ماده 46 این آیین نامه می باشند و با اعمال مفاد بند     4-68 شرایط لازم را برای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنند و یا به دلایلی (مشکل نظام وظیفه و...) قادر به اجرای مفاد بند 4-68 نمی باشند مدرک مصوب اعطاء می گردد.

ماده 69:   تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.

تبصره- در مواردی که انجام کار آموزی و یا دفاع از پروژه پایانی موخر بر تاریخ آخرین امتحان باشد تاریخ اخیر ملاک فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود.

ماده 70:   واحد های دانشگاهی موظف اند حداکثر طی 6 هفته از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی و کارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان را طبق فرم های مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذکور،وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر این صورت واحد دانشگاهی مسوول خواهد بود.

ماده 71:   تأیید مدرک تحصیلی، بر اساس سوابق و مدارک مربوط از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:

1-71:   تأیید گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، بر اساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.

2-71:    تأیید دانشنامه فارغ التحصیلان پس از طی مراحل مربوط حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ تأیید گواهینامه موقت صورت می گیرد.

ماده 72:   ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنها بر اساس مقررات این آیین نامه امکان پذیر نباشد، و یا به دلایل آموزشی امکان فراغت از تحصیل در مقطع مربوط را نداشته باشند و یا به طور کلی مایل به ادامه تحصیل نباشند، بر حسب مورد به ترتیب زیر انجام خواهد شد.

1-72:   به آندسته از متقاضیان ورودی سال 76 و بعد که حداقل 70 واحد درسی دوره را با میانگین کل 10 و بالاتر در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و یا کارشناسی پیوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آیین نامه مدرک کاردانی در رشته،اعطاء خواهد شد.

تبصره 1- صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته، یا مجری بودن واحد دانشگاهی صادر کننده صورت می گیرد.

تبصره 2- چنانچه دانشجو  در شرایط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزینه ای به نام انصراف و در غیر این صورت در شمول مواد 50 و 51  قرار گرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

2-72:   آن گروه از متقاضیانی که حداقل 140 واحد درسی دوره را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته گذرانده و میانگین کل حداقل 12 را کسب کرده باشند می توانند با رعایت تبصره 2 بند 1-72 مدرک کارشناسی در رشته مربوط دریافت دارند در غیر این صورت برابر رأی کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.


فصل پانزدهم


تقویم دانشگاه


ماده 73:   زمانبندی فعالیت های آموزشی سالانه دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه واحد های دانشگاهی به ترتیب زیر انجام       می گردد:

1-73 نیمسال اول

- نام نویسی در چهارمین هفته شهریور ماه

- شروع درس از اول مهر ماه

- نام نویسی با تأخیر در نخستین هفته مهر ماه

-حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه

- حذف اضطراری در هفته یازدهم

- پایان درس، آخرین روز هفته شانزدهم

- امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس

2-73 نیمسال دوم

- نام نویسی در سومین هفته بهمن ماه

- آغاز درس از چهارمین هفته بهمن ماه

- نام نویسی با تأخیر در چهارمین هفته بهمن ماه

- حذف واضافه در هفته اول اسفند ماه

- حذف اضطراری در هفته آخر اردیبهشت

- پایان درس،آخرین روز هفته آخر خرداد ماه

 - امتحانات طی حداکثر دو هفته پس از پایان درس.

تبصره- تعطیلات نوروزی جزو مدت آموزش نیمسال دوم محسوب نمی شود.

3-73 دوره تابستانی

- نام نویسی طی دو روز در هفته سوم تیر ماه

- آغاز درس از چهارمین هفته تیر ماه

- پایان درس، آخرین روز هفته ششم دوره

- انجام امتحانات طی یک هفته پس از پایان درس

ماده 74:   دانشجویانی که برابر تقویم دانشگاهی با تأخیر ثبت نام می کنند، مدت تأخیر آنان به عنوان مرخصی محسوب می شود.

ماده 75:   در دوره تابستانی ثبت نام با تأخیر مجاز نیست.

ماده 76:   مهلت نام نویسی برای پذیرفته شدگان آزمون ورودی ،همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار  اسامی پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد.

تبصره- واحد های دانشگاهی موظف هستند دانشجویان جدید را از طریق تشکیل جلسات توجیهی با کم و کیف آموزش دانشگاهی و مقررات مربوط آشنا سازند.

این آیین نامه در 15 فصل،76 ماده،99 تبصره و 1تذکر در کمیسیون تدوین آیین نامه ها مورد بازبینی قرار گرفت و بر اساس نظر معاونان آموزشی واحدهای دانشگاهی در سمینار سراسری مهرماه 1381 بررسی و به تصویب رسید و از نیمسال دوم سال تحصیل 1381/82 برای کلیه شاغلین به تحصیل در دوره های کاردانی (پیوسته،ناپیوسته) کارشناسی( پیوسته،ناپیوسته) و کارشناسی ارشد پیوسته در دانشگاه آزاد اسلامی لازم الاجرا است.


آیین نامه نظام آموزشی پاره وقت


مقدمه:

به منظور بسط و اشاعه دانش در بین اقشار مختلف اجتماع،متناسب با ذوق،سلیقه و امکانات آنها از یک طرف و پاسخگویی به نیازهای مبرم جامعه به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص از طرف دیگر، دانشگاه آزاد اسلامی نظام آموزش پاره وقت را به موازات نظام آموزش تمام وقت برابر مقررات این آیین نامه به اجرا می گذارد.

ماده 1:   در جهت پاسخگویی به نیاز آن عده از متقاضیانی که به هر دلیل نمی توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به ادامه تحصیل بپردازند، نظام آموزش پاره وقت در مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به اجرا گذارده می شود.

ماده 2:   برقراری و اجرای نظام آموزشی پاره وقت در واحدهای دانشگاهی، با توجه به امکانات هر واحد، پس از کسب مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره- آموزش پاره وقت در هیچ یک از رشته های گروه پزشکی مجاز نیست.

ماده 3:   شرایط ورود به نطام آموزش پاره وقت به شرح زیر است:

1-3:   داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات مربوط.

2-3:   پذیرفته شدن در آزمون ورودی سراسری ذی ریط.

3-3:   پرداختن شهریه تعیین شده برابر ضوابط مربوط.

ماده 4:   عنوان،محتوا و حجم دروس هر رشته در نظام پاره وقت، عیناً همان عنوان، محتوا و حجم دروس در برنامه های نظام آموزشی تمام وقت دانشگاه است.بنابراین از حیث برنامه درسی هیچ گونه اختلافی بین دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.

ماده 5:   در نظام آموزشی پاره وقت،دانشجو می تواند،حداقل 10 واحد و حداکثر 20 واحد درسی را در هر نیمسال تحصیلی انتخاب کند.

تبصره 1-در مواردی که میانگین قبل دانشجو حداقل 17 باشد دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی ذی ربط برای نیمسال بعد 24 واحد درسی را انتخاب کند.

ماده 6 :   حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی 4 سال و برای دوره کارشناسی 8 سال است.

تبصره 1- حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند 7 سال است.

تبصره 2-دانشجویان نظام آموزش پاره وقت در شمول تبصره های 1و2 ماده 28 آیین نامه نظام آموزشی دوره ای قرار می گیرند.

ماده 7:   دانشجویانی که تا قبل از سال 1370 از طریق آزمون منطقه ای وارد نظام آموزش پاره وقت شده اند برای دریافت مدرک مرسوم دانشگاهی، باید در " آزمون ورودی سراسری رشته مربوط" شرکت نموده و قبول شوند.والا در صورت تقاضا منحصراً گواهی تعداد واحد های دروس گذرانده شده به آنان اعطاء خواهد شد.

ماده 8:   نظام آموزشی پاره وقت از نظر مقررات آموزشی همچون حذف و اضافه ،حضور و غیاب دانشجو،مرخصی تحصیلی،ارزشیابی دروس و سایر مواردی که در این آیین نامه قید نشده است،تابع آیین نامه آموزشی نظام آموزش تمام وقت است.

ماده 9:   تغییر نظام آموزشی دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلامانع است.مشروط بر آنکه ادامه تحصیل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت میسر باشد.

تبصره - چنانچه تغییر نظام آموزشی موجب تغییر واحد دانشگاهی، تغییر رشته و گرایش گردد،رعایت مفاد فصل یازدهم آیین نامه آموزش تمام وقت الزامی است.

ماده 10:   تغییر نظام آموزشی دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعایت شرایط زیر بلامانع است:

1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی سراسری تمام وقت دانشگاه.

2- نداشتن مشکل نظام وظیفه

3- با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقیمانده را در سیستم دوره ای داشته باشند.

تبصره 1- دروس دانشجویانی که بر اساس شرایط مندرج در ماده 10 این آیین نامه به نظام آموزش تمام وقت راه می یابند طبق ماده 52 آیین نامه آموزشی دوره ای بدون پرداخت هزینه انتقال پذیرفته شود.

تبصره 2- دانشجویان مشمول ماده 10 باید برای دروس باقیمانده شهریه جدید بپردازند.


آیین نامه آمورشی رشته های طرح آموزش معلمان

مقدمه

با استعانت الهی، از آنجا که بعضی از مقررات و مواد آیین نامه آموزشی در خصوص آموزش معلمان با دانشجویان عادی تفاوت دارد،لزوم مقررات منحصر به آن ضروری تشخیص داده شده است،گرچه قبلاً این مقررات به صورت بخشنامه های متعدد به واحد های ذی ربط ابلاغ گردیده لیکن به منظور ایجاد هماهنگی در روند آموزشی واحد های مختلف دانشگاهی اقدام به تهیه دستورالعمل گردید.

ماده 1:   در حال حاضر رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در دوره کاردانی عبارت است از آموزش ابتدایی،علوم تجربی،زبان و ادبیات فارسی،ریاضی،دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی و دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های دبیری آموزش ابتدایی،علوم تجربی،زبان و ادبیات فارسی،ریاضی،الهیات و معارف اسلامی و زبان انگلیسی است.

تبصره 1- کلیه فارغ التحصیلان دوره های کاردانی رشته های مذکور می توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته همان رشته شرکت نمایند و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 2- فارغ التحصیلان دوره کاردانی دینی و عربی می توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی شرکت نموده و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 3- دارندگان مدرک فوق دیپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکز تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش به تناسب رشته تحصیلی،مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان می باشند.مدرک اعطایی به دارندگان مدرک کاردانی از مراکز ضمن خدمت مدرک داخلی قابل قول وزارت آموزش پرورش است.

ماده 2:   تحصیل در رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در طول نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی در روزهای آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) و در ترم تابستانی در طول هفته می باشد.

ماده 3:   هر سال تحصیلی در این طرح مرکب از دو نیمسال و یک ترم تابستانی است.

تبصره 1- تشکیل ترم تابستانی در طرح آموزش معلمان به استثنای آن تعداد از واحد های دانشگاهی که اسامی آنها در دفترچه راهنمای آزمون قید گردیده است الزامی است و طول مدت آن 6 هفته است.

تبصره 2- ترم تابستانی در واحد های دانشگاهی ملزم به اجرای آن،از نظر مرخصی همانند نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی محسوب می گرددو عدم شرکت دانشجو در این ترم غیبت تلقی خواهد شد.

ماده 4:   تعداد واحد های درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تعیین شده است.

ماده 5:   پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته موظف به گذراندن دروس جبرانی لازم بر اساس سر فصل رشته مربوطه می باشد.

ماده 6:   تعداد واحد های درسی انتخابی دانشجویان این طرح در یک ترم تحصیلی اعم از نیمسال اول و دوم و یا دوره تابستان، جز در مواردی که واحد دانشگاهی نتواند درس ارائه کند یا به دلیل رعایت پیشنیازها امکان اخذ واحد درسی میسر نشود، نباید از 8 واحد کمتر باشد مگر در آخرین ترم تحصیلی که دانشجو با کمتر از 8 واحد فارغ التحصیل می گردد.

ماده 7:   حداکثر واحد های درسی انتخابی در هر یک از نیمسال های اول و دوم 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسی می باشد.مشروط بر اینکه تعداد واحد های درسی اخذ شده توسط دانشجو در یک سال از 40 واحد تجاوز نکند.

تبصره 1- در واحد های دانشگاهی که ترم تابستان را دایر ندارند در هر یک از نیمسال های اول و دوم 17 واحد درسی ارائه می گردد این       واحد های دانشگاهی حق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجو برای گذراندن حداکثر 6 واحد درسی در دوره تابستان،واحد دانشگاهی مختار است وی را به واحد دانشگاهی دیگری که مجاز به ارائه درس می باشد معرفی نماید.

تبصره 2- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشی ذی ربط می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال ( نه در دوره تابستان)انتخاب نماید.

تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد ( بدون احتساب درس وصایای حضرت امام(ره) روخوانی قرآن) می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 10 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

تبصره 4- نیمسال تحصیلی یا ترم تابستانی که دانشجو بیش از 7 واحد درسی انتخاب نماید جزو سنوات تحصیلی او محسوب می گرددد و چنانچه میانگین دروس گذرانده شده وی کمتر از 12 باشد مشروط به حساب می آید و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 5- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 10 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

تبصره 6- دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان می توانند یکبار در یکی از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی یا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آیین نامه آموزشی حداکثر تعداد واحد درسی را ( کمتر از حداقل واحد درسی مجاز) در واحد دانشگاهی دیگر بگذرانند.

تبصره 7- دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آیین نامه آموزشی را نخواهند داشت.

ماده 8:   حداقل مهلت تحصیل در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال می باشد.

تبصره 1- در صورت نیاز، شورای آموزشی واحد دانشگاهی می تواند یک نیمسال به حداکثر مدت مجاز تحصیلی اضافه نماید.

تبصره 2- مبنای محاسبه مدت مجاز تحصیل، اولین ترمی است که واحد دانشگاهی موفق به تشکیل کلاس می گردد.

تبصره 3- دانشجویانی که علاوه بر دروس دوره ،ملزم به گذراندن تعدادی دروس به عنوان دروس جبرانی یا پیشنیاز دانشگاهی می باشند، به ازای هر 6 واحد درسی اضافه یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیلی آنان اضافه می گردد.

ماده 9:   دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان مجازند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر از سه ترم مرخصی استفاده نمایند.

ماده 10:   با تصویب شورای آموزشی واحد می توان یک نیمسال به مرخصی تحصیلی دانشجو اضافه نمود.

ماده 11:   انتقال دانشجویان این طرح به نظام آموزشی دوره ای و پاره وقت ممنوع است.

ماده 12:   دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های طرح آموزش معلمان در صورتی که دو ترم متوالی و یا متناوب مشروط شوند چنانچه میانگین کل آنان کمتر از 10 باشد  در هر مرحله از تحصیل اخراج می شوند اما اگر میانگین کل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره های 1_2_3_4 و 5 ماده 46 آیین نامه نظام آموزش دوره ای قرار می گیرند.

ماده 13:   پذیرش و معادلسازی دروس دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان به استثنای دروس عمومی گذرانده شده در مراکز تربیت معلم که مقررات خاصی بر آن حاکم است برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی صورت می گیرد.

تبصره- هیچ یک از دروس گذرانده شده در دوره های مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و  همچنین دروس تخصصی مراکز تربیت معلم قابل معادلسازی نیست.

ضمایم

ضمیمه 1:

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


مصوب جلسه 304 مورخ1374/7/16 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامیتعریف:

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف:  واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید،مفقود الاثر ،اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

ب:   واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

- رزمنده ای که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند.

- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزاده ای که حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد.

تبصره الحاقی به ماده 4: به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود  ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تأببد کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید.مدت تأخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد.

 تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب کنند.

تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود،در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد،می تواند در دوره تابستان حداکثر 8 واحد انتخاب کند.

تبصره الحاقی به ماده 31و 35:دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند،با تأیید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید.در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

تبصره الحاقی به ماده 31و 35: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس و جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

تبصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر، می توتند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید.مشروط بر اینکه تعداد واحد های باقیمانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.

مدت زمان امتحانی(میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تأیید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود،مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5% تجاوز نماید.دانشجویان ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.

تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تأیید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره آن: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است،در میانگین او محاسبه نمی شود.برای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

تبصره الحاقی به ماده 4-58: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

این آیین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 74/7/16 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.ضمیمه 2:

معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی

مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ 1373/9/13


در مورد معادلسازی و پذیرش واحد های درسی عومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند با دروس دانشگاهی،نظر به اینکه:

- تغییراتی در مجموعه دروس عمومی دانشگاهها ایجاد شده است.

- برخی از عناوین و محتوای دروس عمومی و تربیتی مراکز تربیتی معلم با عناوین و محتوای این دروس در دانشگاهها یکسان شده است.

به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه ای به شرح ذیل در مصوبه جلسه 182 مورخ 68/10/24 شورای عالی برنامه ریزی به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 73/9/13 به تصویب رسید.

الف: معادلسازی دروس عمومی

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که از طریق آزمون سراسری در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی پذیرفته می شوند.از گذراندن آن تعداد دروس رشته تحصیل خود که معادل آنها در ذیل آمده است معاف خواهند بود مشروط به آنکه دروس معادل را هر چند ساعت با نمره 14 و بالاتر در مراکز تربیت معلم گذرانده باشند.


جدول معادلسازی دروس عمومی مراکز تربیت معلم با دروس عمومی دانشگاهی


ردیف دروس عمومی دانشگاه واحد دروس عمومی تربیت معلم


1


معارف اسلامی 2 معارف اسلامی(1) یا جهانبینی اسلامی(1)

ب:دروس تربیتی


آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که در آزمون ورودی دانشگاهها در رشته های دبیری پذیرفته می شوند اگر دروس روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس،سنجش و اندازه گیری ، تعلیم و تربیت اسلامی ،مدیریت آموزشی،تولید و کاربرد مواد آموزشی، روانشناسی کودکی و نوجوانی  و اصول و فنون راهنمایی و مشاوره را در مراکز تربیت معلم با موفقیت گذرانده اند می توانند در امتحان این دروس که در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ، توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوط برگزار می شود، شرکت کنند چنانچه طبق ضوابط امتحانی دانشگاهی در امتحان این دروس قبول شوند از گذراندن آنها در دانشگاه معاف می شوند.
ج: در مورد دروس تمرین دبیری

آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم که دوره کارورزی و کارآموزی یا تمرین معلمی را در تربیت معلم با موفقیت گذرانده اند از گذراندن 3 واحد درس تمرین دبیری از مجموعه دروس تربیتی رشته های دبیری در دانشگاهها و موسسات اموزش عالی معاف اند.


د: سایر موارد

1- در معادلسازی ، تعداد واحدهای عمومی و تربیتی دانشگاهی ملاک محاسبه خواهد بود، و نمره گذرانده شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می گردد.

2- به ازاء هر 12 تا 20 واحد درسی پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از مدت مجاز تحصیل این قبیل دانشجویان کاسته می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور خواهد شد.

3- اجرای این مصوبه از طرف دانشگاهها و دیگر موسسات آموزش عالی در مورد هر دانشجو موکول به دریافت رونوشت تأیید شده از کارنامه تحصیلی دانشجو است که از طرف مراکز تربیت معلم رسماً صادر می شود.