Image

امور شهریه

 

مسئول امور شهریه

نام و نام خانوادگی: ابوذر اسدی

مسئولیت ها : مسئول امور شهریه

تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس :  ۳- ۵۲۷۲۰۲۹۰ - ۰۷۱  داخلی ۲۵۰

 

 

 

 


آنچه دانشجويان ورودي جديد(سال 1395) بايد مطلع باشند

- ميزان شهريه متغير دانشجويان جديدالورود درسال تحصيلي 96-95 بصورت علي الحساب بوده و هرگونه تغيير در واحدها و نوع دروس باعث تغيير در محاسبه ميگردد و مابه التفاوت آن مي بايست تا پايان ترم پرداخت گردد.

- كليه پرداختها به صورت اينترنتي از طريق كارت شتاب بانك ها و از مسير سامانه ثبت نام دانشجويان جديدالورود در مرحله پرداخت شهريه واريز مي گردد.

تذكرمهم:لازم به توضيح است مبلغ 1/180/000 ریال بابت هزينه خدمات آموزشي ،براي كليه مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد ناپيوسته ودكتراي حرفه اي و براي مقطع كارداني ناپيوسته مبلغ 1/060/000ريال وبراي مقطع دكترای تخصصي مبلغ 1/320/000ريال (اين مبلغ در طول تحصيلات شما فقط يكبار و در نيمسال ورود به دانشگاه دريافت ميگردد) وهمچنين مبلغ 27/500 ريال بابت بيمه دانشجويي برای يك سال تحصيلي به شهريه ها اضافه ميشود.

شرايط استرداد شهريه تحصيلي:

-     اگر دانشجو ، پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شود، در صورتیکه کلاس های درسی شروع نشده باشد شهریه پرداختی به همراه نیمی از هزینه خدمات آموزشی به وی مسترد ميگردد.

-     در صورتیکه کمتر از یک ماه از شروع کلاس ها گذشته باشد (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) نصف شهریه کامل دریافت وما باقی شهریه به همراه نیمی از هزینه خدمات آموزشی مسترد می گردد .

-     در صورت گذشت بیش از یک ماه از شروع کلاس ها (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) امکان برگشت شهریه وجود ندارد. و دانشجوعلاوه بر شهريه واريزي ملزم به پرداخت هزينه انصراف به شرح زيرخواهد بود:

هرينه انصراف از تحصيل:

-     دانشجو بابت انصراف از تحصیل، می بایست هزينه اي معادل یک و نیم برابر شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی را طبق تعرفه روز(سال جديد)پرداخت نمایند..

-     دانشجوی شاغل به تحصیل كه در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد در همان واحد یا واحد دیگری پذیرفته شود،ومجددا ثبت نام كند با ارائه گواهي ثبت نام با آزمون، از پرداخت هزینه انصراف معاف می باشد.

 

 شهریه رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹5

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۰ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال) بیمه دانشجویی (ریال) هزینه خدمات آموزشی (ریال)
مبلغ کل واریزی (ریال)
فنی و مهندسی
۱۰ واحد نظری
 16.808.۰۰0  10.832.000 27.640.000 ۲7.5۰۰ 1.180.۰۰۰ ۲8.848.000
علوم انسانی
 ۱۰ واحد نظری
15.368.000
10.832.000
26.200.000 ۲7.5۰۰ 1.180.۰۰۰  27.407.000
 

شهریه کلیه مقاطع دکتری تخصصی سال ۱۳۹5

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال) بیمه دانشجویی (ریال) هزینه خدمات آموزشی (ریال)
مبلغ کل واریزی (ریال)
فنی و مهندسی
۸ واحد نظری  60.296.000 32.226.000 92.522.000 27.500 1.320.000  93.869.000
علوم انسانی ۸ واحد نظری 40.318.000 32.226.000 72.544.000 27.500 1.320.000 73.891.000

 

شهریه کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹5

 رشته تحصیلی  تعداد واحد شهریه ثابت (ریال)  شهریه متغیر(۱۸ واحد نظری) ریال شهریه ثابت و متغیر (ریال) بیمه دانشجویی (ریال) هزینه خدمات آموزشی (ریال)
مبلغ کل واریزی (ریال)
فنی و مهندسی
۱۸ واحد نظری  9.430.000 5.912.000 15.342.000 27.500 1.180.۰۰۰ 16.549.000
علوم انسانی ۱۸ واحد نظری 4.105.000 5.912.000 10.017.000 27.500 1.180.۰۰۰ 11.225.000
تربیت بدنی
۱۸ واحد نظری 9.801.000 5.912.000 15.713.000 27.500 1.180.۰۰۰ 16.920.000