Image
صفحه اصلی > معاونت پژوهشی > همایشهای برگزار شده 

همایشهای برگزار شده

1- انقلاب اسلامی، ریشه ها و آثار -  بهمن ماه 1383

2- جنوب استان محور رشد و توسعه فارس - دوم بهمن ماه 1387

3- زن جنوب و عرصه های  علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی - 10 اسفندماه 1387

4- چشم انداز شهرستان لامرد در افق توسعه1404 -  21بهمن1389

5- آموزش و امنیت - 17 اسفندماه 1390

6- دومین همایش ملی تحول و نوآوری در آموزش عالی با تاکید بر ویژگی های استان فارس - 19 اسفند 1391

7- اولین همایش سبک زندگی امام موسی کاظم(ع) در سال 1392

8- اولین همایش ملی اندیشه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی حضرت امام خمینی (ره) در سال 1393

9- همایش ملی نقش دانشگاهها در کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان - اسفندماه 1394

10- اولین همایش ملی سیستم های انرژی - اسفندماه 1395